Inhoud:
Artikel 1. Toepasselijkheid.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
Artikel 4. Verzendkosten.
Artikel 5. Leveringsadres en levering
Artikel 6. Garantie.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
Artikel 9. Overmacht.
Artikel 10. Bestellingen/communicatie.
Artikel 11. Toepasselijk recht.
Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.
Artikel 13. Privacy policy
Artikel 14. Intellectueel eigendom

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Batu Akik, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op de website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Batu Akik zijn vrijblijvend en Batu Akik behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Batu Akik kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld
of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden middels ideal of bankoverboeking. Bij betaling per bank of giro overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering
van de bankrekening van Batu Akik.

Betaling per overschrijving via de bank dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders tijdens de
bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen.
Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten.
Bij zendingen binnen NL wordt voor elke bestelling €7,25 aan verzendkosten gerekend. Bij zendingen naar België wordt €14,50 aan verzendkosten gerekend.
Voor alle zendingen naar andere EU landen wordt €19,50 aan verzendkosten gerekend. Bij bepaalde minimumbedragen wordt gratis verzenden aangeboden.
Klant dient zelf de gratis verzending optie aan te vinken bij het afrekenen om hier gebruik van te maken. Dit kan nadat de bestelling is afgerond niet
meer aangepast worden.

Artikel 5. Leveringsadres en levering.
Consument dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u
opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt
door ons als zodanig verwerkt.

Bij foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via info@batuakik.nl waarna het leveringsadres wordt aangepast.
Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Batu Akik is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres
en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres.
Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling naar een aangepast afleveradres worden er bij een tweede verzending, verzendkosten á €4,50 tot €7,25 in rekening gebracht.

Levering door Batu Akik vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 1 tot 5 werkdagen
(afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na bestelling, tenzij anders is aangegeven.

Wanneer een product niet op voorraad is en bijbesteld wordt, ontvangt consument hier bericht van in de bestelbevestiging per mail. Ook is de levertijd zichtbaar op
de website bij aankoop. Consument heeft dan tot het moment van afronden van de bestelling het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ontbinden kan
consument doen per email.

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Garantie.
Batu Akik garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. De factuur van Batu Akik dient als garantiebewijs van uw bestelling.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Batu Akik zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet
wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder advies van Batu Akik, consument of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de product-
aansprakelijkheid, dan is Batu Akik in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid.
U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken
gebreken dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking per email gemotiveerd aan Batu Akik te melden. Dit kan via info@batuakik.nl

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Batu Akik de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan
te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

Retouren.
Retouren worden enkel geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden.
Oorbellen kunnen met het oog op hygiëne niet geretourneerd worden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het
product bij Batu Akik. Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Batu Akik dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour terug te ontvangen,
of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij
anders overeengekomen.

Edelstenen, mineralen en fossielen, het zijn allemaal natuurproducten. De één meer broos dan de ander. Deze prachtige stukken worden vaak uit mijnen, grotten of diep
in de grond gehaald. Sommigen zijn al miljoenen jaren oud! Het is dus niet ongebruikelijk dat er een oneffenheid in je stuk kan zitten zoals een insluitsel, inkeping
of krasje. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen en kan dus ook niet als zijnde klacht worden geaccepteerd. Bij broze stukken zoals zwavel, celestien en andere kwarts-
varianten kan er een kristal los komen tijden de verzending, dit is helaas ook niet te voorkomen ondanks stevig inpakwerk. Een ander verhaal is het natuurlijk als
een item gebroken of verpulverd binnen komt.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u het gehele bedrag dat u Batu Akik verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten
gaat op het moment van aflevering op de consument over.

Artikel 9. Overmacht.
Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Batu Akik in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te
schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Batu Akik gehouden is
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Batu Akik kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie.
Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie-
middel in het verkeer tussen u en Batu Akik, dan wel tussen Batu Akik en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Batu Akik, is Batu Akik niet
aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.
Batu Akik
Van Uvenweg 18
6707 BB Wageningen
Kvk nummer: 82235074
Email: info@batuakik.nl
IBAN: NL68 KNAB 0405 8329 07
BTW identificatie nummer: NL003658423B43

 1. Privacy policy
  Batu Akik respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
  behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend
  gebruiken met uw toestemming.

Batu Akik zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren
van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Neemt u daarvoor contact op via het contactformulier.

Batu Akik gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op
de hoogte te houden. Om het winkelen bij Batu Akik zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met
betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Batu Akik gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoon identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Batu Akik geen cookies ontvangt.

 1. Intellectuele eigendom.
  De inhoud van deze website is gepubliceerd door Batu Akik en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen (met uitzondering foto’s afkomstig
  van derden), onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Batu Akik en mogen
  niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.